PARTNERI: Prihlásenie | Registrácia | Objednávka

VŠEOBECNÉ PREDAJNÉ A OBCHODNÉ PODMIENKY

PLATNOSŤ
Všetky dodávky sa uskutočňujú podľa nasledovných Všeobecných
predajných a obchodných podmienok (ďalej len VOP),
ktoré nadobúdajú platnosť po predložení objednávky kupujúcim
a jej potvrdení predávajúcim, resp. uzavretím kúpnej zmluvy.
Dodatočné zmeny sú platné len po písomnom potvrdení zo
strany predávajúceho. Ak nie je uvedené inak, predávajúci sa
riadi všeobecnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
UZAVRETIE ZMLUVY
Zmluva je právoplatne uzavretá, ak predávajúci obdržanú objednávku
kupujúcemu písomne potvrdí, alebo obojstranným
podpísaním zmluvy, resp. zaplatením zálohovej faktúry. V prípade
zrušenia objednávky kupujúcim môžu byť predávajúcim
účtované storno poplatky až do výšky 15 % z ceny dodávky objednaného
tovaru.
PREDKALKULÁCIE - CENOVÉ PONUKY
Predkalkulácie sú nezáväzné a len orientačné, nesmú byť odovzdávané
tretej osobe.
KÚPNA CENA
Všetky kúpne ceny sú platné, ak nie je písomne dohodnuté inak
z výrobného závodu. Pri dodávkach „FCO dodacie miesto“ (železničná
stanica, sklad kupujúceho) nie je v cene zahrnutá vykládka
dodávky. Pri takýchto dodávkach, ak sa tovar prepravuje
nákladnými vozidlami, musia byť príjazdové cesty na miesto
určenia dodávky zjazdné. V prípade, že tomu tak nie je, hradí
kupujúci všetky náklady z toho vyplývajúce. Kúpne ceny vychádzajú
z cien vstupov (nákladov na výrobu), platných v čase
uzavretia zmluvy. Ak kupujúci odoberie tovar v dohodnutom
termíne, platí dohodnutá cena, pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté
inak. V prípade oneskorenia odberu z viny kupujúceho
môže byť cena upravená podľa aktuálnych zmien vstupov. Pri
vrátení tovaru kupujúcim na neporušenej originálne zabalenej
palete mu budú účtované manipulačné poplatky vo výške 20 %
z ceny vráteného tovaru podľa aktuálneho cenníka, t.j. kupujúcemu
bude dobropisovaná hodnota vráteného tovaru znížená
o 20 %. Predávajúci nie je povinný prevziať späť tovar použitý,
znečistený, pozmenený alebo poškodený. Tovar je možné vrátiť
len v pôvodných neporušených obaloch a úplných paletách
do 30 dní od nákupu tovaru. V prípade že sa tak nestane, nie
sme povinný prevziať tovar. Pri vrátení nekompletnej palety
s tovarom nebude kupujúcemu dobropisovaná žiadna finančná
čiastka (okrem zálohy za paletu), ak nie je dohodnuté inak.
V prípade nedodržania termínu, ako aj pri neodôvodnenom
odstúpení kupujúceho od objednávky alebo pri neplnení odberových
povinností (množstvo i keď len v určitom druhu), sme
oprávnení okrem zákonných nárokov požadovať tiež storno
poplatok vo výške 20 % hodnoty neuskutočnenej zákazky.
DODACIE TERMÍNY
Dodacie termíny sa stávajú záväznými:
• Písomným potvrdením objednávky zo strany kupujúceho.
• Po uhradení zálohovej platby. Pri výrobkoch vyrábaných
špičkovou vibrozalievanou technológiou (imperial, travertino,
montana, ardosia, ardosia nuova, eden fein, eden grob
a pod.) plynie dodací termín až po úhrade zálohovej faktúry
vo výške 30 % z predajnej ceny tovaru vrátane DPH.
• Objednávku je možné zmeniť do 48 hodín pred termínom
expedície, a to iba písomne (faxom alebo mailom). Pri zmene
objednávky výrobca negarantuje dodržanie pôvodného stanoveného
termínu. Splnením termínu dodávky sa rozumie
termín expedície dodávky z výrobného závodu (nezahŕňa
čas dopravy). Zmena termínu dodávky sa môže uskutočniť
len po obojstrannej dohode. Ak nedôjde k dohode o náhradnom
termíne dodávky, môže ktorákoľvek zo strán odstúpiť.
Udalosti vyššej moci ako prevádzkové poruchy, výpadky
elektrického prúdu, dopravné alebo poveternostné poruchy,
úradné zásahy, ako aj iné zásahy, ktorým riadny obchodník
žiadnou snahou nemôže zabrániť, nás zbavujú povinnosti dodávok
na obdobie vyššie uvedených udalostí bez nároku na
náhradu škody.
TERMÍN ODBERU
Predávajúci bude kupujúcemu rezervovať tovar len do termínu
odberu potvrdeného v objednávke, resp. zmluve. V prípade, že
sa kupujúci dostane do omeškania s odberom dodávky, prechádzajú
všetky riziká z toho vyplývajúce na kupujúceho.
PREPRAVA TOVARU
Preprava tovaru sa uskutočňuje výhradne na náklady a riziko
kupujúceho. V dohodnutých prípadoch môže prepravu zabezpečiť
predávajúci. V tomto prípade sú všetky náklady s tým
spojené, premietnuté do ceny dodávky. Predávajúci je povinný
naložiť a odovzdať tovar v obaloch, ktoré spĺňajú podmienky
bezpečnej prepravy a nepoškodenia tovaru.
PALETY
Za palety je účtovaná cena 18,00 €/ks s DPH za europaletu, ak kupujúci
nemá palety na výmenu. Kupujúci je povinný vrátiť palety na
vlastné náklady. Nepoškodené, opätovne použiteľné palety musia
byť vrátené do 6 mesiacov od expedície. Palety môžu byť spätne
odkúpené Predávajúcim za sumu 16,20 € s DPH/ks, v lehote do
6 mesiacov od ich vyvezenia. Po uplynutí 6 mesiacov Predávajúci
nepreberie palety na svoj sklad a nie je povinný ich vykúpiť.
Palety preberáme nepoškodené, uložené na seba (nie do seba).
Každá zásielka musí byť doložená dodacím listom (odporúčame
v ňom uviesť čísla pôvodných dokladov s ktorými sa paleta expedovala).
Pri nedodržaní týchto dodacích podmienok nebudú palety
od odberateľa prebrané a všetky tým vzniknuté náklady hradí
kupujúci. V prípade poškodených paliet ich od odberateľa nepreberieme.
V prípade, že dôjde k zmene cien euro paliet od dodávateľa
vyhradzujeme si právo aktualizovať vyššie uvedené ceny.
ZÁRUKA
Predávajúci preberá záruku za kvalitu tovaru v rozsahu, ktorý
je určený príslušnou STN pre jednotlivé druhy výrobkov. Za
nepatrné odchýlky tovaru od vzoriek a prospektov, ktoré boli
pri ponuke predložené, ktoré však neovplyvnia účel použitia,
predávajúci záruku neposkytuje (výkvety, rozdiel v odtieňoch
farby).
PLATBA
Platby za dodávky sa uskutočňujú v zmysle písomných dohodnutých
platobných podmienok. V zásade platí povinnosť
úhrady v hotovosti pri odbere tovaru alebo úhrada zálohovej
faktúry po oznámení dodávkovej pripravenosti. Platby sa môžu
uskutočniť poukázaním peňažnej čiastky na bankový účet predávajúceho,
uvedený v zálohovej faktúre, resp. faktúre, alebo
v hotovosti v pokladni predávajúceho. Potvrdením o platbe
prostredníctvom peňažného ústavu je výpis z účtu predávajúceho.
V prípade, že neboli dohodnuté iné platobné podmienky, je
celková kúpna cena splatná hneď:
• Ak sa kupujúci s jednou platbou oneskorí.
• Ak je iným záväzkom voči predávajúcemu zadlžený.
• Proti kupujúcemu je podané konkurzné konanie.
• Nastanú okolnosti, ktoré spochybňujú platobnú schopnosť
kupujúceho.
Pri meškaní platby má predávajúci možnosť:
• Trvať na okamžitej úhrade dlžnej sumy, pričom pozastaví
ďalšie dodávky.
• Požadovať úhradu úrokov z omeškania vo výške 0,05 % za
každý deň splatnosti.
• Posunúť dodací termín.
• Odstúpiť od zmluvy, pričom z toho vzniknuté náklady znáša
kupujúci.
Pri odstúpení predávajúceho od zmluvy v prípade, že vyrobený
tovar, ktorý sa nedá predať (osobitné vyhotovenie podľa podkladov
kupujúceho) je predávajúci oprávnený hotové, prípadne
rozpracované časti dodávky dať kupujúcemu k dispozícii a požadovať
ich úhradu.
NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA
Predávajúci si ponechá vlastnícke právo na dodaný tovar až do
splnenia všetkých dohodnutých podmienok. Kupujúci nadobudne
vlastnícke právo na dodaný tovar až po zaplatení celej
kúpnej ceny.