Všeobecný technologický postup uloženia betónovej dlažby

Zemné práce

• Zemné práce sú prvou fázou akejkoľvek výstavby. Nimi sa vytvorí urovnaná a riadne zhutnená pláň vhodná pre vykonanie podkladových vrstiev budúcej dláždenej plochy. Zemné práce musia byť vykonávané počas vhodných klimatických podmienok, v období keď nemrzne alebo neprší a zemina nie je premočená.

• Pri výkopových prácach treba mať na pamäti, že každá zbytočne odstránená zemina musí byť nahradená a následne doplnená drahým kamenivom, ktoré navyšuje finančný rozpočet celej stavby

Podkladové vrstvy a škárovanie

• Z hľadiska výslednej a nadčasovej kvality celého stavebného diela je správne vyhotovenie podkladových vrstiev najdôležitejšou fázou celej výstavby. Ani najkvalitnejšia dlažba nedokáže suplovať akékoľvek nedostatky a nekvalitu v podkladových vrstvách.

• Riadne zhutnená pláň aj podkladové vrstvy sú základnými podmienkami pre kvalitne zrealizovanú spodnú stavbu s dlhou životnosťou. Skladba podkladových vrstiev je vždy závislá od konkrétnych podmienok a predpokladaného zaťaženia budúcej plochy. Na stránke nájdete orientačné zloženie podkladových vrstiev, avšak aj napriek tomu je potrebné poradiť sa s odborníkom.

• Veľký dôraz je kladený na technologicky správne a kvalitné zhutnenie podkladových vrstiev po jednotlivých vrstvách, prípadne po ich častiach v hrúbke 10 – 15 cm. Predíde sa tak nebezpečenstvu prepadania dlažby v budúcnosti. Podkladové vrstvy sa realizujú v spáde budúcej spevnenej plochy. ( priečny sklon - min. 2,5%, pozdĺžny sklon - min. 0,5% )

• Pre podkladové vrstvy sa používa výlučne certifikované kamenivo rôznych frakcií.

• Škárovanie sa vykonáva výlučne kremičitým pieskom frakcie 0 – 4 mm. Orientačná spotreba piesku sa pohybuje na 1 cm výšky dlažby od 1,40 kg/m2 do 4,05 kg/m2.

Ručná pokládka dlažby

• Ručná pokládka dlažby sa vykonáva na urovnaný a do príslušného sklonu upravený podklad. Smer ukladania je vždy smerom proti spádu dláždenej plochy. Prísun kameniva a pokládka sa vykonáva z položenej dlažby.

• Dlažba sa kladie v požadovanej väzbe tak, aby medzi jednotlivými prvkami vznikla škára o šírke 3 – 5 mm. Škáry medzi radami dlažieb musia byť rovné a ich rovinnosť sa v priebehu ukladania kontroluje napnutou šnúrou.

• Neštandardné detaily, napr. okolo stĺpov, sa riešia dorezaním dlažby pílou na betón. Nepoužíva sa betónová zálievka, nakoľko jej kvalita býva nevyhovujúca a životnosť je krátka.

• Poslednou fázou pokládky dlažby je zhutnenie dlažby pomocou vibračnej dosky a vyškárovanie. Zhutniť sa môže iba suchá a čistá dlažba. Zhutnenie sa vykonáva vibračnou doskou s plastovou alebo gumenou podložkou a okrem zhutnenia sa dlažba zarovná aj v prípade výškových rozdielov jednotlivých dlaždíc. Po zhutnení sa vykoná vyplnenie škár kremičitým pieskom frakcie 0-4mm a pozametanie povrchu dlažby. Druhé škárovanie sa vykoná po uľahnutí výplňového piesku cca. asi po 2 týždňoch.

• Kvalitné a dvakrát vykonané škárovanie dodržiava medzi dlažbami rovnomerné rozkladanie tlaku pôsobiaceho na dláždenú plochu. Nedokonalé vyplnenie škár môže spôsobiť pohyb jednotlivých prvkov dlažby a následné odpraskanie povrchu alebo krajov.

• Dlažba je vyrábaná z prírodných materiálov, ktoré samotné majú menšie farebné odchýlky, z toho dôvodu sa jej rovnaká farebnosť nedá stopercentne zaistiť. Preto odporúčame dláždiť plochu odoberaním dlažieb súčasne aspoň z troch paliet. Predíde sa tak možnému vzniku prípadného kontrastu v podobe farebných odtieňov na vydláždenej ploche. (Pozri Výluka z reklamácií)

Pokládka zatrávňovacej dlažby

• Spôsob pokládky zatrávňovacej dlažby je totožný s pokládkou zámkovej dlažby. Zvýšenú pozornosť treba venovať dodržaniu správnej šírky škár.

• Otvory sa zasypú kvalitnou zeminou zmiešanou s trávovým semenom. Pomiešanie sa vykonáva v bežnej miešačke alebo ručne.

• Otvory na zatrávňovacej dlažbe musia byť vyplnené zeminou do výšky 2 cm pod jej hornú časť. Len tak má tráva šancu dobre sa zakoreniť a rásť. Neprichádza tým k poškodeniu trávnika pri prejazde a neznehodnocuje sa ani pri bežnom kosení.

Pokládka dlažby vo farebnom prevedení a melírované prevedenie

• Pri pokládke dlažby vo farebnom a melírovanom vyhotovení treba vždy pokladať dlažbu z viacerých paliet súčasne. Predíde sa tak kontrastu vo farbách na vydláždenej ploche. (Pozri Výluka z reklamácií)

• Farebné vyhotovenie „melírovaná“ je vytvorené s viacerými farbami. Každý melír je nutné posudzovať na celej vydláždenej ploche, nie na jednom kuse, vrstve alebo palete. Po položení sa získa výsledný efekt. Jedná sa o originálne riešenie a výrobu, pri ktorej nie je možné vyrobiť prvky s rovnakým melírovaným vzorom, každá jedna dlaždica je originálna. Z tohto dôvodu sa táto dlažba nemusí zhodovať s nafotenými realizáciami.

Viac informácií na našom blogu Rady/triky

Dokumenty na stiahnutie

Návrat hore